Solo  当前访客:1 开始使用

海西看月亮🌕

用心工作,用爱生活。
浏览数: 17976    文章总数: 182   

正则表达式快速解析微信订阅,模板消息的字段与值

微信后台发送过来的消息模板一般都是下面的格式:

字段1{{xx.x}}
字段2{{xx.x}}

如果我们需要定制化推送模板消息,需要自己解析:

下面是一个方法:支持解析模板字段与模板字段值,item.content是模板所在的字符串.可以根据需要,取值,和取字段。

解析模板消息字段正则表达式:

let c = /(.*)\{\{/.exec(item2);

解析字段对应的值正则表达式:

let v = /.*?\{\{(.*?)\}\}/.exec(item2);


 //解析模板
   desTemplate(item){
    if(item.content){
     item.content = item.content.split('\n')
    }else{return}
    item.records = {}
    item.content.map((item2) => {
     // 匹配出模板字段
     let c = /(.*)\{\{/.exec(item2);
     try {
      console.log(c[1]);
       let v = /.*?\{\{(.*?)\}\}/.exec(item2);
       /如果需要取字段对应的值xx.x
       item.records[c[1]] = v[1]

     
     } catch (e) {
     }
    })
    return item
   },


标题:正则表达式快速解析微信订阅,模板消息的字段与值
作者:yf_d
地址:看看我的CSDN

公告

今日诗词
微信:13470849837